Autor Tema: Pocinje se sa licenciranjem ispitivačima  (Pročitano 12017 puta)

igorski

 • Full Member
 • ***
 • Poruke: 141
  • Pogledaj profil
Pocinje se sa licenciranjem ispitivačima
« poslato: Oktobar 04, 2013, 08:52:26 posle podne »
ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ИСПИТИВАЧА
 
Стручни испит за испитивача састоји се из полагања теоријског и практичног дела тог испита из области које су прописане  у Програму за полагање стручног испита за испитивача: Саобраћајна етика, Саобраћајна психологија, Педагогија и андрагогија, Безбедност друмског саобраћаја, Прописи о безбедности саобраћаја, обука возача и полагање возачког испита, Возила и Теорија извођења радњи возилом у саобраћају на путу.

ТЕОРИЈСКИ ДЕО

Предвиђено је да се полагање теоријског дела стручног испита спроводи путем теста, писмено или на рачунару. Тест садржи укупно 140 питања, распоређених у седам области и то:

    Саобраћајна етика - 10 питања
     Саобраћајна психологија - 15 питања
     Педагогија и андрагогија - 15 питања
     Безбедност друмског саобраћаја - 20 питања
     Прописи о безбедности саобраћаја, обука возача и полагање возачког испита - 60 питања
     Возила - 10 питања
     Теорија извођења радњи возилом у саобраћају на путу - 10 питања


Питања су затвореног типа (на заокруживање) - са четири понуђена одговора од којих је само један одговор тачан и отвореног типа - набрајања, допуњавања и сл. Укупно време предвиђено за решавање теста је 3 сата.

Да би сте положили теоријски део стручног испита неопходно је да освојите најмање 80% од укупног броја предвиђених бодова – појединачно из сваке области. Уколико из неке од наведених области освојите мање од 80%  у следећим испитним роковима полажете САМО те области, а области које сте положили Вам се признају.


ПРАКТИЧНИ ДЕО

Практичном делу стручног испита могу приступити кандидати који прво положе теоријски део испита. Полагање практичног дела стручног испита спроводи се писмено, односно показно, односно путем студије случаја, односно путем симулације.

Да би сте положили практични део стручног испита неопходно је да будете успешни у свим садржајима за које је вршено вредновање и оцењивање, чиме  добијете оцену „задовољио“. Уколико не положите практични део стручног испита можете полагати поправни испит у наредним испитним роковима.

Уколико не приступите полагању стручног испита (било теоријском, било практичном делу) или одустанете од започетог полагања стручног испита (било теоријског, било практичног дела) сматраће се да нисте положили испит и можете се пријавити за неки од наредних испитних рокова.

Списак неопходне литературе за полагање стручног испита за испитивача можете преузети са сајта Агенције, на линку  http://www.abs.gov.rs/info_ispitivaci.html
 

НАПОМЕНА:
Уколико сте положили стручни испит за предавача теоријске обуке и од Агенције за безбедност саобраћаја преузели уверење о положеном стручном испиту, и  желите да стекнете дозволу (лиценцу) за испитивача обавештавамо вас да из теоријског дела стручног испита за испитивача полажете следеће области:

Саобраћајна психологија - 15 питања
Педагогија и андрагогија - 15 питања
Прописи о безбедности саобраћаја, обука возача и полагање возачког испита - 60 питања
Возила - 10 питања

Области Саобраћајне етика, Теорија извођења радњи возилом у саобраћају на путу  и Безбедност друмског саобраћаја које сте положили за предавача теоријске обуке вам се признају.

 

igorski

 • Full Member
 • ***
 • Poruke: 141
  • Pogledaj profil
Odg: Pocinje se sa licenciranjem ispitivačima
« Odgovor #1 poslato: Oktobar 04, 2013, 08:55:22 posle podne »
Први испитни рок за полагање теоријског дела стручног испита одржаће се 25.10.2013. године у Београду. Комплетна документација за пријаву стручног испита мора бити послата Aгенцији за безбедност саобраћаја најкасније 15.10.2013. године. Тачна адреса и време одржавања теоријског дела стручног испита биће накнадно објављени на сајту Агенције за безбедност саобраћаја.

Да би сте се пријавили за полагање стручног испита за испитивача потребно је:
 
1.
Попунити online Пријаву за полагање стручног испита – кликните овде (пре потврде о слању пријаве обавезно проверити унете податке, за чију тачност одговара подносилац пријаве).
 
2.
Поред попуњене online пријаве потребно је и путем редовне поште послати:
 
1)одштампан и попуњен образац Пријаве за полагање стручног испита  (Пријава – кликните овде),
 
2)доказ о испуњавању услова у погледу стручне спреме прописане чланом 238. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, и то:
 
-оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеној вишој/високој стручној спреми саобраћајне струке смер друмски саобраћај (као доказ прихватају се дипломе, додаци дипломи или уверења из којих се недвосмислено може утврдити да се ради о одговарајућој стручној спреми и смеру)
 
ИЛИ
 
-оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеној високој стручној спреми друге струке и доказ о стеченом радном искуству у области безбедности саобраћаја на путевима у трајању од најмање пет година; као доказ о стеченом радном искуству прихватају се: оригиналне потврде или уверења послодаваца код којих је кандидат радио или ради, која морају бити прецизна и детаљна, односно на којима треба да стоје: назив радног места, подаци о томе на којим пословима је кандидат радио/ради са детаљним описом послова, колико дуго је обављао/обавља наведене послове и временски период у којем су ти послови обављани (дакле што више података који ће доказати потребно радно искуство у области безбедности саобраћаја, нпр. за оне који искуство доказују потврдом да су обављали послове инструктора вожње потребно је да потврда садржи и број оспособљених кандидата за сваку годину за коју се искуство доказује). Уз оригиналне потврде или уверења доставити и фотокопију радне књижице и фотокопију уговора о раду
 
 ИЛИ
 
-доказ о стеченом радном искуству на пословима инструктора вожње или испитивача у трајању од најмање две године до дана ступања на снагу ЗОБС-а; као доказ о радном искуству прихватају се оригиналне потврде или уверења послодавца код којих је инструктор, односно испитивач радио или ради, у периоду од минимум две године до 25.10.2012. године, која мора бити прецизна и детаљна - нпр. за оне који искуство доказују потврдом да су обављали послове инструктора вожње потребно је да потврда садржи и број оспособљених кандидата за сваку годину за коју се искуство доказује, односно за оне који радно искуство доказују  као испитивачи потребно је доставити фотокопију решења о именовању испитне комисије на возачком испиту, као и фотокопију записника са возачког испита.
 
 3)фотокопију дозволе (лиценце) за инструктора вожње,
 
4)фотокопију личне карте или уколико је ЛК са чипом, ишчитану личну карту,
 
5)доказ да подносиоцу пријаве у последње две године није изречена заштитна мера забране управљања моторним возилом - потврда се узима у МУП-у,
 
6)две идентичне фотографије у боји, димензија 25x30mm, које нису старије од шест месеци и
 
7)доказ о уплати трошкова за полагање стручног испита за испитивача – оригинал уплатница (пример попуњене уплатнице)
 СВИ ПОДАЦИ УНЕТИ У online ПРИЈАВУ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА МОРАЈУ ОДГОВАРАТИ ПОДАЦИМА УНЕТИМ У ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ КОЈИ СЕ ШАЉЕ ПУТЕМ ПОШТЕ.

НАПОМЕНА:

Пријаву за полагање стручног испита која се шаље путем поште, попунити читко штампаним словима, водећи рачуна да својеручни потпис подносиоца пријаве буде унутар простора који је томе намењен у доњем десном углу.

Приликом подношења Пријаве за полагање стручног испита, уплатилац мора бити физичко лице које је подносилац пријаве за лиценцу испитивача.

Сву потребну документацију за полагање стручног испита за испитивача слати искључиво редовном поштом на адресу Агенције за безбедност саобраћаја у предвиђеним роковима (осим поднете online Пријаве за полагање стручног испита).
Списак неопходне литературе за полагање стручног испита за испитивача можете преузети са сајта Агенције,  на линку  http://www.abs.gov.rs/info_ispitivaci.html

Трошкови полагања стручног испита и издавања дозволе (лиценце) за испитивача прописани су Уредбом о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја („Службени гласник РС“, бр. 121/2012, од 24.12.2012. године), и обухватају:
     Полагање стручног испита за испитивача, 15.000,00 динара и
     Издавање дозволе (лиценце) за испитивача, 5.000,00 динара
.

Сви кандидати за испитивача чија документација буде комплетна добиће потврду о прихватању пријаве на е-mail адресу коју су у пријави навели од Агенције за безбедност саобраћаја.

Лице које не пошаље комплетну документацију или не испуњава прописане услове, Агенција за безбедност саобраћаја ће обавестити о даљем поступку.

Агенција за безбедност саобраћаја до краја новембра 2013. године организује полагање теоријског дела стручног испита за испитивача, у следећим градовима и терминима:
     други испитни рок: Београд, 05.11.2013. године. Комплетна документација за пријаву стручног испита мора бити послата Aгенцији за безбедност саобраћаја најкасније 25.10.2013. године.
     трећи испитни рок: Нови Сад, 12.11.2013. године. Комплетна документација за пријаву стручног испита мора бити послата Aгенцији за безбедност саобраћаја најкасније 02.11.2013. године.
     четврти испитни рок: Ниш, 15.11.2013. године. Комплетна документација за пријаву стручног испита мора бити послата Aгенцији за безбедност саобраћаја најкасније 05.11.2013. године.
     пети испитни рок: Ужице, 19.11.2013. године. Комплетна документација за пријаву стручног испита мора бити послата Aгенцији за безбедност саобраћаја најкасније 09.11.2013. године.
     шести испитни рок: Београд, 28.11.2013. године. Комплетна документација за пријаву стручног испита мора бити послата Aгенцији за безбедност саобраћаја најкасније 18.11.2013. године.
 

Практични део стручног испита биће одржан крајем новембра 2013. године, а тачна адреса и време одржавања практичног дела стручног испита биће накнадно објављени на сајту Агенције за безбедност саобраћаја.
 

dragče

 • Jr. Member
 • **
 • Poruke: 59
  • Pogledaj profil
Odg: Pocinje se sa licenciranjem ispitivačima
« Odgovor #2 poslato: Oktobar 06, 2013, 12:09:07 posle podne »
kako doći do literature?

apatinus2

 • Sr. Member
 • ****
 • Poruke: 409
  • Pogledaj profil
Odg: Pocinje se sa licenciranjem ispitivačima
« Odgovor #3 poslato: Oktobar 06, 2013, 12:17:58 posle podne »
« Poslednja izmena: Oktobar 06, 2013, 12:20:22 posle podne apatinus2 »
malo su nas bombardovali..maloo

dragče

 • Jr. Member
 • **
 • Poruke: 59
  • Pogledaj profil
Odg: Pocinje se sa licenciranjem ispitivačima
« Odgovor #4 poslato: Oktobar 06, 2013, 05:49:15 posle podne »
To sam video :) Mene zanima literatura u vidu knjige, da li ce se slati postom, kad ce se slati, jer stoji da kandidat koji se prijavi, dobice je na kucnu adresu...

moša

 • Full Member
 • ***
 • Poruke: 201
  • Pogledaj profil
Odg: Pocinje se sa licenciranjem ispitivačima
« Odgovor #5 poslato: Oktobar 08, 2013, 04:47:12 posle podne »
Dobićeš je na kućnu adresu kao i predavačima što je stizalo


rodak

 • Newbie
 • *
 • Poruke: 44
  • Pogledaj profil
Odg: Pocinje se sa licenciranjem ispitivačima
« Odgovor #6 poslato: Oktobar 15, 2013, 07:43:08 posle podne »
kolege , jeli moze dase kupe knjige za ispitivaca a da se jos uvek ne prijavljuje za polaganje , kada naucim ja cu se prijaviti pa nisam ja od 18 god pa da lako patim one zavrzlame vec od 50 , nista nece u glavu .

dragče

 • Jr. Member
 • **
 • Poruke: 59
  • Pogledaj profil
Odg: Pocinje se sa licenciranjem ispitivačima
« Odgovor #7 poslato: Oktobar 15, 2013, 11:10:49 posle podne »
pošalji mail na vozaci@abs.gov.rs odgovaraju dosta brzo

igorski

 • Full Member
 • ***
 • Poruke: 141
  • Pogledaj profil
Odg: Pocinje se sa licenciranjem ispitivačima
« Odgovor #8 poslato: Oktobar 25, 2013, 08:18:31 posle podne »
Ima li neko informacija sa danasnjeg prvog polaganja za ispitivace u Bg?

marko

 • Newbie
 • *
 • Poruke: 13
  • Pogledaj profil
Odg: Pocinje se sa licenciranjem ispitivačima
« Odgovor #9 poslato: Januar 20, 2014, 11:30:13 posle podne »
kolege da li ja kao predavac koji radim u dve ili tri skole, mogu u okviru tog radnog vremena u jednoj skoli da budem i ispitivac, a da nisam prijavljen kao instruktor ?

mudrinic

 • Jr. Member
 • **
 • Poruke: 51
  • Pogledaj profil
Odg: Pocinje se sa licenciranjem ispitivačima
« Odgovor #10 poslato: Januar 23, 2014, 10:44:34 posle podne »
naravno jer kao instruktor ne bi ni mogao da radis jer instruktor MORA da bude zaposlen na PUNO radno vreme a predavac i ispitivac ne

cooltiki

 • Newbie
 • *
 • Poruke: 3
  • Pogledaj profil
Odg: Pocinje se sa licenciranjem ispitivačima
« Odgovor #11 poslato: Jul 11, 2014, 10:51:58 pre podne »
Potreban licencirani ispitivač za A kategoriju u Beogradu 011/3960-062